De Benor-certificatie voor kalk voor bodembehandeling

De kwaliteitseisen die het CE-keurmerk oplegt aan bouwkalk zijn door gebruikers en voorschrijvers, in het bijzonder voor bodemstabilisatie, ontoereikend bevonden. Daarom komen producenten nu tegemoet aan deze verzuchtingen met een BENORisatie voor deze kalk.


Deze onlangs ingestelde certificatie garandeert een constant kwaliteitniveau die de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de techniek voor het behandelen van gronden met kalk zal ondersteunen.

Ter herinnering, de CE-eisen voor bouwkalk.


Volgens de geharmoniseerde norm NBN EN 459-1 werd in augustus 2003 het CE-keurmerk verplicht voor bouwkalk. Al heel snel merkten voorschrijvers en producenten in België dat dit CE-keurmerk zijn beperkingen had, die besloten lagen in de aard zelf van de certificatie-eisen. De geharmoniseerde norm bleek ontoereikend, vooral voor kalktoepassingen in openbare werken, en in het bijzonder voor de toepassing Bodembehandeling.

 

Deze Europese norm NBN EN 459-1 zal in de volgende jaren natuurlijk worden bijgeschaafd om beter te beantwoorden aan de eisen die deze toepassing stelt, maar deze wetgevende ontwikkelingen kunnen nog voor een aantal jaren uitstel zorgen.

Het vrijwillige keurmerk Benor voor kalk gebruikt bij Bodembehandeling.


Op vraag van de publieke voorschrijvers en gesterkt door deze vaststellingen, hebben de Belgische producenten, via hun beroepsfederatie Fediex afdeling kalk, de mogelijkheid voorgesteld om over te gaan tot vrijwillig keurmerk – in dit geval Benor. Deze certificatie houdt rekening met de Belgische context en vult de eisen die reeds zijn opgenomen in de geharmoniseerde norm NBN EN 459-1, aan.

 

Fediex raadpleegde het Belgisch Instituut voor Normalisatie, dat via zijn desbetreffende Comité het OCCN (CRIC) aanwees als certificatieorganisme voor kalk. Een multidisciplinaire werkgroep definieerde de parameters die in rekening zouden worden genomen voor certificatie, en op basis daarvan werden de teksten PTV 459 (prescriptions techniques / technische voorschriften) en TRA 459 (règlement d’application / toepassingsreglement) geschreven.

 

Daarin worden de specificaties voor certificatie klaar en duidelijk omschreven, net als de prestatieniveaus en controlemodaliteiten waaraan het product moet voldoen. Begin 2005 kwamen de verschillende belanghebbenden bij de certificatie (voorschrijvers, gebruikers, producenten, experts) samen in een directiecomité onder leiding van de heer Jules Nomérange, ingenieur en algemeen directeur van MET, en specialist in bodembehandelingen met kalk. Deze ontwerpen van reglementering voor certificatie werden vervolgens voorgelegd aan het IBN voor definitieve goedkeuring. In mei 2005 publiceerde het OCCN Certificatie deze normgevende teksten uit, en voltooide zo het nieuwe, vrijwillige keurmerk voor kalk, rekening houdend met de aanvullende vereisten op de CE markering voor bouwkalk. Kort gesteld zijn dat de volgende.

 

Kalk voor bodembehandeling moet een CL 90 Q kalk zijn met het keurmerk CE volgens de NBN EN 459-1 norm. Deze kalk moet bovendien voldoen aan 3 extra technische vereisten op het gebied van fijnheid, reactiviteit en beschikbare calcium (calciumoxide). Deze 3 specificaties moeten worden opgenomen in de regelmatige autocontrole van de producent zelf. De eerste controles bij producenten werden door het OCCN uitgevoerd eind juni 2005, en de eerste certificaten zullen worden uitgereikt in de loop van de maand september. (raadpleegbare lijst van gecertificeerde producten op www.cric.be)

Het Benor-keurmerk: voor wie en waarom?


Het Benor-keurmerk heeft vooral toegevoegde waarde voor gebruikers en voorschrijvers van kalk bij openbare werken. Het keurmerk werkt als een kwaliteitsgarantie en garandeert eveneens dat de kwaliteit van het product constant blijft. Benor garandeert de gebruikers en voorschrijvers trouwens ook dat het product conform is aan de voorschriften van de Lastenboeken die in België gelden.

 

Op die manier kunnen controles en analyses bij levering op de werf vermeden worden. Het vertrouwen van de gebruikers in deze kwaliteitsborgstelling zal zich op korte termijn gaan vertalen in aanbevelingen in de regionale lastenboeken. De Benor-certificatie volgens PTV459 van kalk voor grondbehandeling is dus een volgende stap om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van deze techniek verder te ondersteunen.

Jules Nomerange
(MET)

Bruno Dirick
(CRIC Certifications)